wtorek, 13 grudzień 2022 18:47

Ściany oporowe a bezpieczeństwo budynków i budowli

płyty oporowe płyty oporowe pixabay

Ściana oporowa to ele­ment kon­struk­cyjny, który sku­tecz­nie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo obiektu budow­la­nego zagro­żo­nego osu­wa­niem się ziemi lub dzia­ła­niem wód powierzch­nio­wych. W przy­padku domu budo­wa­nego na pochy­łym tere­nie jest nie­zbędna, ponie­waż zabez­pie­czy cały budy­nek przed par­ciem gruntu. Jak ściany opo­rowe wpły­wają na bez­pie­czeń­stwo budyn­ków?

 

Co to jest ściana opo­rowa?

Zada­niem ściany opo­rowej jest prze­nie­sie­nie na podłoże sił, które oddzia­łują na budy­nek. Przy pochy­łym tere­nie pozwala ona unik­nąć ryzyka, któ­rym jest osu­nię­cie się wyż­szych par­tii gruntu na niżej poło­żone obszary. Ściana opo­rowa świet­nie pora­dzi sobie z obcią­że­niami dzia­ła­ją­cymi pio­nowo, jak i poziomo.

Ściany opo­rowe w ter­mi­no­lo­gii tech­no­lo­gicz­nej są okre­ślane jako ele­menty stwo­rzone z pre­fa­bry­ka­tów beto­no­wych lub mono­li­tyczne. Taka kon­struk­cja wywiera nacisk na zbo­cze skarpy, a zara­zem kom­pen­suje par­cie czynne ziemi.

Rodzaje ścian opo­ro­wych

Ściany oporowe mogą być wyko­ny­wane z róż­nych mate­ria­łów. Zależy to w dużej mie­rze od siły naci­sku, z jaką masy gruntu będą oddzia­ły­wały na całą kon­struk­cję, ale rów­nież od wiel­ko­ści zbo­cza i kąta jego nachy­le­nia.

Wyróż­niamy kilka typów w zależ­no­ści od posia­da­nych wła­ści­wo­ści:

  1. Ściany opo­rowe pły­towo-kątowe;

  2. Ściany opo­rowe pły­towo-żebrowe;

  3. Masywne ściany opo­rowe;

  4. Wspor­ni­kowe ściany opo­rowe.

Bar­dzo istotny jest także kształt poszcze­gól­nych ele­mentów. Mamy tutaj do wyboru dwa warianty, czyli kształt litery L lub T.

Tym, co je różni jest pod­stawa. Nie­sy­me­tryczna w przy­padku ściany opo­rowej typu L, a syme­tryczna w przy­padku ściany opo­rowej typu T.

Sku­teczny wpływ na bez­pie­czeń­stwo budyn­ków i budowli

Pre­fa­bry­katy bar­dzo łatwo sta­bil­nie usa­do­wić w grun­cie oraz zabez­pie­czyć przed ewen­tu­al­nym prze­miesz­cze­niem. Pre­fa­bry­katy są wytwa­rzane w róż­nych roz­mia­rach, więc mogą być więc użyte do ochrony zarówno nie­wiel­kich skarp, jak i więk­szych, przy któ­rych ryzyko osu­nię­cia jest zazwy­czaj o wiele więk­sze. Takie roz­wią­za­nie daje nam moż­li­wość dość dowol­nego kształ­to­wa­nia usy­tu­owa­nia ściany opo­rowej oraz jej prze­biegu.

Płyty oporowe łatwo usa­do­wić sta­bil­nie na grun­cie oraz sku­tecz­nie zabez­pie­czyć przed prze­miesz­cze­niem.

Czę­sto wyko­rzy­stu­jemy tego rodzaju osłony jako zabez­pie­cze­nie w cza­sie róż­nego rodzaju wyko­pów, przy budo­wie fun­da­men­tów oraz jako trwały skład­nik budowli. Naj­czę­ściej są to tunele, wia­dukty, mosty lub budowle hydro­tech­niczne.

Więcej przydatnych informacji można uzyskać na stronie https://www.rekers.pl/produkty/sciany-oporowe/scianyoporowe.html.

Najnowsze artykuły

  • 1